Fritid

Hvidbjerg og Omengs Beboerforening
Uffe Korsgaard
Agerøvej 12, V Hvidbjerg
7960 Karby
 +45 61 72 22 90
 hvidbjerg@ldr.dk

Kristian Nørgaard Madsen

tlf. 20319876

Aase Mikkelsen,

tlf. 24898841

Mette Noppenau,

tlf. 40154152

Kirsten Josefsen

tlf. 30244356

 

 

Facebook Gruppe

Vedtægter for Hvidbjerg og omegns beboerforening.

§ 1. Foreningens navn er: Hvidbjerg og omegns beboerforening.

§ 2. Formål: Foreningens formål er inden for Hvidbjerg og omegn, at fremme og varetage områdets interesser, herunder etablere samarbejde mellem offentlige myndigheder og beboerne. Ligeledes skal der tilstræbes et tæt samarbejde med egnens andre foreninger. Foreningen er partipolitisk uafhængig.

§3. Medlemsskab. Som medlem kan optages enhver myndig beboer i Hvidbjerg og omegn. Firmaer, organisationer og foreninger kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.

§4. Generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Regnskabsåret følger kalenderåret. Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen kan fremsættes på selve generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 14 dage inden generalforsamlingen ved annoncering i dagspressen og ved opslag hos de lokale handlende.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af stemmetællere.
  2. Valg af ordstyrer.
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  4. Det reviderede regnskab.
  5. Forslag om foreningens fremtidige virke.
  6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Indkomne forslag.
  9. Fastsættelse af næste års kontingent.
  10. Eventuelt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer, der er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, med mindre vedtægterne kræver større tilslutning.

Forslag til bestyrelse og alle personvalg bør ske ved skriftlig afstemning. Såfremt stemmetallet ved valg af bestyrelsesmedlemmer står lige, foretages omvalg mellem de to kandidater.

§5. Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, når dette besluttes af bestyrelsen eller hvis 25% af medlemmerne skriftlig kræver det. I begge tilfælde skal der nøje redegøres for, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Disse vælges for 2 år ad gangen, således at der henholdsvis hvert andet år er henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Første gang afgår 2 bestyrelsesmedlemmer efter 1 år ved lodtrækning.

§7. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter hvert valg med foramnd, sekrætær og kasserer. Der føres beslutningsprotokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling. Der afholdes bestyrelsesmøder mindst en gang i kvartalet, og bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsens flertal kan kræve afholdt bestyrelsesmøde i løbet af 3 dage. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§8. Bestyrelsen leder foreningens virksomhed, og har ansvar for, at dette sker i overensstemmelse med landets love, generalforsamlingens beslutninger samt foreningens vedtægter. Bestyrelsen kan fastsætte egen forretningsorden, der dog ikke må stride mod foreningens vedtægter.

§9. Revision. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der fungerer i 2 år og afgår ved på skift. Første gang sker dette ved lodtrækning. Revisorerne har ret til at forlange alle bøger, bilag og øvrige foreningdokumenter fremlagt ved revisionen.

§10. Vedtægtsændringer. Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling. Vedtægtsændringen skal være anmeldt til formanden senest 3 uger inden generalforsamlingen, og forslaget skal vedtages med et stemmetal, der udgør mindst 2/3 af foreningens medlemmer. Hvis forslaget ikke kan vedtages på grund af manglende fremmøde, kan det genfremsættes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, og vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§11. Foreningens ophør. Foreningen kan opløses, når dette besluttes på 2 generalforsamlinger med mindst 2, højst 4 ugers mellemrum. Afstemningsmetode som ved vedtægtsændringer.

Indkaldelse til generalforsamling om opløsning skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse og ved opslag hos de handlende. Foreningens eventuelle kapital anvendes til et alment formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Hvidbjerg forsamlingshus onsdag d. 11. marts 1992.